Sklep internetowy vetostore, dostępny pod adresem www.vetosklep.pl, jest własnością:

4TAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Prądnicka 12

30-002 Kraków

Nip 945-221-81-62 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy www.vetosklep.pl (zwany dalej €žSklepem€lub €žSprzedawcą€) prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

2.Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (zwany dalej €žKlientem€).

3. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu to gry planszowe,bitewne, rozrywkowe, edukacyjne oraz karciane, klocki, układanki, zabawki edukacyjne i inne artykuły dla dzieci i młodzieży.

4.Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

5.Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

II. SKŁADANIE, REALIZOWANIE i ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są składane przez formularz zamówienia dostępny na stronie www.vetosklep.pl

2. O potwierdzeniu złożonego zamówienia Klient zostaje niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową. Moment dojścia do Klienta maila potwierdzającego to moment zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzeniem złożonego zamówienia nie jest wygenerowana automatycznie korespondencja e-mail.

3. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, Klient powinien wypełnić formularz w całości.

4. Formularze zawierające niekompletny zestaw danych nie będą brane pod uwagę. O tym, że formularz jest niekompletny, Sklep niezwłocznie zawiadamia składającego zamówienie drogą mailową. Powyższe umożliwia uzupełnienie zamówienia o brakujące dane.

5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10.00, w soboty oraz niedziele i święta uznaje się za złożone kolejnego dnia roboczego o godzinie 9.00.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku gdy dostępna jest jedynie część zamówionego przez Klienta towaru, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia lub realizacja częściowa).

7. W przypadku gdy zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem jego przyczyny Sklep przesyła Klientowi drogą mailową. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za zamówiony towar, Sklep zwraca mu cenę towaru na jego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

8. Zmian w zamówieniu i jej anulacji Klient może dokonywać  drogą telefoniczną lub mailową tylko do momentu wysłania towaru przez Sklep. Nie możemy zmienić lub anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

9. Wybrane przez Klienta Produkty wysyłane są w ciągu 48 godzin:

            a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - od chwili wpłynięcia do sklepu informacji o zamówieniu

            b. w przypadku zamówień płatnych przelewem- od chwili zaksięgowania  na rachunku bankowym sklepu sumy środków odpowiadającej wartości zamówienia.

10. Całkowity czas realizacji zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A wynosi standardowo 3 dni robocze, czas realizacji  zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej określa firma kurierska, nie powinien być jednak dłuższy niż 2 dni.

11. Czas realizacji zamówienia jest niezależny od wybranego sposobu płatności.

12. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za  opóźnienie spowodowane podaniem błędnego lub niekompletnego adresu przez samego Klienta, a także w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta. 

13. W przypadku błędnie podanego adresu przez Klienta, będzie on poproszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, która zostanie ponownie wysłana, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane i w przypadku zamówień płatnych przelewem Sklep niezwłocznie zwraca sumę środków odpowiadających wartości zamówienia.

14. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki Zamówienie jest anulowane i w przypadku zamówień płatnych przelewem Sklep niezwłocznie zwraca sumę środków odpowiadających wartości zamówienia. Odmowa odbioru przesyłki z powodu jej uszkodzenia w czasie transportu nie stanowi odmowy nieuzasadnionej w rozumieniu niniejszego postanowienia Regulaminu.

15. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Zalecane jest zatem sprawdzenie przesyłki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu i w razie ich stwierdzenia - niezwłoczny kontakt ze Sklepem drogą telefoniczną.

16. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

17. Spełnienie przez Sklep świadczenia niezamawianego przez Klienta następuje na ryzyko Sklepu i nie nakłada na  Klienta żadnych zobowiązań.

18. Produkty promocyjne, wyprzedażowe, bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

III. CENY TOWARÓW, FORMY PŁATNOŚCI i KOSZTY WYSYŁKI

1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana na stronie internetowej przy danym produkcie jest ceną wiążącą Klienta w chwili dokonywania zamówienia i nie podlega negocjacji.

2. Ceny towarów nie zawierają opłat za dostarczenie towaru do Klienta.

3. Każde zamówienie zawiera koszty przesyłki, pokrywane przez Klienta.

4. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT sporządzonej w języku polskim lub paragonu fiskalnego.

5. Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki, wskazaną w pkt. 12 działu II Regulaminu - Składanie, realizowanie i anulowanie zamówień.

6. Klient przy składaniu zamówienia powinien wskazać jedną z niżej wymienionych form płatności:

a. z góry - przelew elektroniczny, PayU, karta kredytowa lub fizyczna wpłata gotówki na Poczcie Polskiej lub oddziale Banku

b. płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym

7. Koszty wysyłki przedstawiają się w następujący sposób:

- przesyłka Kurierska 17 zł

- paczkomat 17 zł

- przesyłka zagraniczna - koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

IV. REKLAMACJE i GWARANCJE.

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu zostały wprowadzone legalnie na rynek polski i są fabrycznie nowe.

2. Sklep rozpoznaje reklamacje Klientów  złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz przewidziane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

3. Podstawą skorzystania przez Klienta ze wskazanych w pkt. 2 niniejszego działu Regulaminu uprawnień jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz wskazaniem żądania z tytułu niezgodności towaru z umową, należy wysłać Pocztą Polską na adres:

4TAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Floriańska 13

31-019 Kraków

5. Klient z tytułu niezgodności towaru z umową ma prawo żądać: doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie uczynić zadość w/w żądaniom, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

6. Klient może wysuwać w/w roszczenia w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub w przypadku niezgodności towaru z umową, istniejącą już w chwili jego wydania. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o niezgodności tej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

7. Sklep ustosunkowuje się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

8. Klient o stanowisku Sklepu informowany jest drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A przesyłką poleconą.

9. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep. Równowartość kosztów przesyłki reklamacyjnej, w przypadku uznania reklamacji, zwracana jest niezwłocznie na rachunek bankowy podany przez Klienta.

10. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu.

11. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia  przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient będący konsumentem w rozumieniu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru składając w formie pisemnej lub drogą mailową  oświadczenie o odstąpieniu.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom gospodarczym.

3. Zwrot towaru winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Klient dokonuje zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana uzasadniona była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zawartość zwracanego w tym trybie towaru musi być kompletna, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zatem zastosowania gdy produkt był używany lub  dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

5.W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu:

4TAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Floriańska 13

31-019 Kraków

wraz z dowodem zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT.

6. Sklep w ciągu 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta przesyłką poleconą. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a Sklep, po otrzymaniu  kopii faktury korygującej dokonuje niezwłocznie zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych za pobraniem.

8. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

VI. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PO WPŁACIE PIENIĘDZY.

1. W większości przypadków wyrażamy zgodę na anulowanie zamówienia po wpłacie pieniędzy a przed jego wysłaniem. Nie mamy takiego obowiązku prawnego i wiąże się to dla nas z dużym kłopotem księgowym. Oczywiście każdy ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni, tak zostało to opisane w paragrafie V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY regulaminu sklepu, dotyczy to jednak WYSŁANYCH zamówień.

2. Zwroty wpłaconych pieniędzy dokonujemy tylko na podstawie odpowiedniej informacji mailowej.

Maile prosimy kierować na adres biuro@vetosklep.pl

W tytule prosimy wpisać: numer zamówienia/zwrot.

W treści prosimy wpisać informację o chęci odstąpienia od umowy oraz podanie numeru konta, na który środki mają być zwrócone.

3. W przypadku płatności elektronicznych pieniądze są automatycznie zwracane do "źródła" przelewu. (np rachunek bankowy, karta kredytowa, paypal ect)

Zwroty w takich przypadkach trwają od 7 do 21 dni roboczych. Wymagają skomplikowanej procedury księgowej, bo zgodnie z Polskim prawem każdy przychód i rozchód na rachunku firmowy musi zostać zewidencjonowany i zgłoszony do odpowiedniego organu.

Inaczej mówiąc. Idziemy klientom na rękę! Znacznie prościej nam jest wysłać zamówienie i przyjąć jego zwrot, bo wtedy mamy paragon/fv. Dlatego to tyle trwa. Zasadniczo mało który sklep na coś takiego się zgadza.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma

4TAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Prądnicka 12

30-002 Kraków

Nip 945-221-81-62 

MAŁOPOLSKIE

KRS 0000721645

NIP 9452218162 

REGON 369618122

email: biuro@vetosklep.pl telefon 012 307 19 39

2. Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach realizacji zamówienia (zawartej umowy) - w momencie zawierania umowy bądź też przed jej zawarciem.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania korespondencji dotyczącej podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i przez czas trwania współpracy, a po ich zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora €“ na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. W szczególności odbiorcami danych osobowych w zakresie realizacji zamówień są: firmy kurierskie, z którymi współpracujemy oraz pośrednicy płatności (PayU i PayPal), z których usług korzystamy. 

6. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami ) oraz przepisy ustaw szczególnych w szczególności:  przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U z 2002r., nr  141, poz 1176 z późniejszymi zmianami), przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

4. Sklep  uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Sklepu, lub znaczącej zmiany w strukturze firmy. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzana będzie poinformowaniem  zarejestrowanych Klientów o ww. zmianie  oraz o przyczynach zmiany w drodze mailowej oraz za pomocą publikacji w dziale €žAktualności€.

5. Na żądanie Klienta,  Sklep wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006r, nr 90  poz.631 z późn. zm.). Zabrania się jego kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego Regulaminu na użytek komercyjny.

3. W razie sporu sądowego wynikłego z umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy lub miejsca spełnienia świadczenia (właściwość przemienna - art 34 Kodeksu Cywilnego) albo Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (właściwość ogólna- art. 27 Kodeksu Cywilnego). W razie sporu wynikłego z umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

Śledź nas na Facebooku